K 2 / ZÁKLADY TOPOGRAFIE

1. úkol – každý člen hlídky si vylosuje a určí 1 topografickou značku (viz obr. 7.1) Hodnocení: za každou nesprávně určenou značku obdrží hlídka 1 trestný bod (pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď)

Při hodnocení správnosti odpovědí je nutno, aby soutěžící odpověděl přesným názvem topografické značky, tak jak je uveden ve Směrnici (např. na značku č. 12 není možno odpovědět pouze hájovny / správná odpověď je hájovny, myslivny).

Pořadí jednotlivých názvů může být přehozeno, název však musí být kompletní.

Není brán zřetel na to, zda soutěžící použil jednotné či množné číslo názvu značky.

2. úkol – hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly Hodnocení: za nesprávné zorientování mapy obdrží hlídka 5 trestných bodů (povolená tolerance při orientování mapy je ± 5 stupňů)

Při hodnocení musí rozhodčí posuzovat pouze to, je-li mapa zorientována správně (je-li zorientována v určené toleranci). Není možno hodnotit postup, jakým hlídka mapu orientuje (např. na kterou část mapy pokládá buzolu apod.), tento záleží pouze na hlídce.

3. úkol – plní pouze starší kategorie

Hlídka si vylosuje jeden ze tří možných orientačních bodů (v terénu označených). S pomocí buzoly společně určí z označeného místa azimut viditelného bodu.

Hodnocení: za nesprávné určení azimutu obdrží hlídka 5 trestných bodů (povolená tolerance při určování azimutu je ± 5 stupňů v porovnání s přehledem správných azimutů ověřených hlavním rozhodčím závodu).

Kategorie mladší plní pouze úkoly č. 1 a 2.

Hodnocení, zda byl azimut určen správně, provádí sčítací komise po doběhnutí hlídky do cíle ZPV. Rozhodčí na stanovišti pouze zapíše do příslušné kolonky (1, 2 nebo 3) startovního průkazu hodnotu azimutu, kterou družstvo naměřilo.

 

 

NÁZVY MAPOVÝCH ZNAČEK   PRO MLADŠÍ KATEGORII JE URČENO POUZE PRVNÍCH 15 TOPOGR. ZNAČEK.

1.louky                                                    13.tovární komíny

2.mosty                                                   14.zámek

3.prameny                                               15.lesy

4.kaple                                                    16.trigonomerické body

5.kostel                                                   17.obydlené a neobydlené budovy

6.jeskyně                                                 18.elektrické vedení

7.zřícenina                                               19.vrstevnice

8.elektrárny                                              20.tunely

9.telefonní stanice                                   21.památník

10.vodní mlýny                                         22.nivelační značky

11.osamělé skály                                      23.sklady hořlavin a plynojemy

12.hájovny, myslivny                                 24.šachty, štoly a doly v provozu

                                                                   25.nezpevněné lesní a polní cesty